Misja, cele strategiczne, relacje z otoczeniem

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA


Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej. Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna, poprzez stawianie na kształcenie praktyczne, główny nacisk kładzie na naukę języków obcych i współpracę z krajami z naszego regionu, zarówno z Unii Europejskiej, oraz Europy Środkowowschodniej.

Uczelnia, realizując nowoczesny program Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, upowszechniając dobre praktyki „uczenia się przez całe życie” i prowadząc badania naukowe powiązane z kierunkami studiów przyczynia się do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, zgodnie ze standardami europejskimi. Ponadto realizując swoją działalność naukowo-dydaktyczną dąży do wychowania studentów zgodnie z zasadami wolności nauczania i wolności nauki w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za dobro społeczne i państwowe. Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu stawia sobie za cel nauczanie studentów zgodnie z duchem jednoczącej się Europy. Mottem Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej jest: ”…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne” -  obliguje to kierownictwo Uczelni do aktywizowania życia akademickiego w środowisku studenckim, ale także do podejmowania działań na rzecz środowiska Radomia i regionu wykazując szczególną wrażliwość na potrzeby społeczne wynikające z wartości europejskich. Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu stawia na zasadę subsydialności zgodnej z duchem europejskim.

Cele strategiczne uczelni obejmują:

 • poszerzanie oferty kształcenia i dostosowanie jej do zmieniających się warunków 
 • na konkurencyjnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającego się rynku w jednoczącej się Europie;
 • zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej;
 • współpracę z przedsiębiorstwami, organami administracji państwowej 
 • i samorządowej, stowarzyszeniami w celu zapewnienia dopływu informacji 
 • o kompetencjach zatrudnianych absolwentów;
 • wdrażanie zasady łączenia teorii z praktyką, poprzez praktyki zawodowe, konferencje i współpracę na poziomie państwowym i ponadpaństwowym;
 • zapewnienie mobilności studentów oraz kadry naukowej i administracyjnej w obrębie Unii Europejskiej jak i krajów- partnerów Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu;
 • rozwój infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej poprzez tworzenie laboratoriów warunkujących kształcenie i przeprowadzanie badań na wysokim poziomie;
 • umiędzynarodowienie uczelni, poprzez umiędzynaradawianie kadry, oraz otwarcia na studentów z zagranicy;
 • rozwój uczelni poprzez otwieranie nowych ośrodków dydaktycznych, współpracę biznes- nauka;
 • realizację projektów współfinasowanych z Unii Europejskiej, na rzecz środowiska lokalnego;
 • prowadzenie badań naukowych, będących motorem rozwoju środowiska lokalnego i wpisujących się w ogólnoświatowy nurt naukowy; 

Relacje z otoczeniem:

 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu utrzymuje relacje 
 • z otoczeniem poprzez podejmowanie różnych działań na rzecz środowiska Radomia i regionu wykazując przy tym szczególną wrażliwość na aktualne potrzeby społeczne. EUST współpracuje z lokalnymi mediami, organizacjami społecznymi, władzami centralnymi 
 • i samorządowymi, instytucjami naukowymi, uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Inicjatywy podejmowane przez EUST, które jednocześnie wpływają na kontakty 
 • z otoczeniem to przede wszystkim konferencje naukowe, wykłady otwarte i spotkania, 
 • na których poruszane są aktualne problemy z życia gospodarczego i społecznego. EUST prowadzi również we współpracy z licznymi partnerami szereg przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Wykłady otwarte, oraz spotkania dla uczniów szkół średnich oraz mieszkańców Radomia

EUST organizuje spotkania z czołowymi osobistościami ze świata nauki, polityki i kultury. Mają ona na celu rozwój nie tylko aktywności lokalnej i studenckiej. Spotkania te mają również rozwijać i animować dyskurs naukowy w mieście.

Działania  w ramach Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)

Głównym celem CALu jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie samym. EUST rozpoczęło współpracę z  Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla nad Potokiem obejmującego swym zasięgiem obecną siedzibę EUST. Główne zadanie realizowane w ramach CALu to: inicjowanie lokalnych akcji (np. rodzinne festyny osiedlowe), promowanie pracy woluntarystycznej (organizowanie zabaw dla lokalnych dzieci), tworzenie fizycznego miejsca, które ma służyć ożywieniu i integracji społeczności lokalnej. W ramach współpracy nie tylko z CAL ale również MOPS w Radomiu, Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna, chce działać na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednym z najważniejszych wartości europejskich jest godność ludzka, która jest niezbywalna. Szczególną troską należy więc otoczyć osoby najsłabsze. Dlatego też EUST chce aktywnie włączać się w promocje tolerancji i pomocniczości.

Spotkania artystyczne mające na celu rozszerzenie horyzontów nie tylko studentów ale przede wszystkim mieszkańców miasta Radomia.

EUST prowadzi cykliczne spotkania promujące twórczość rodzimych artystów. Są to spotkania o otwartej formule, w której prezentacja twórczości jest tylko przyczynkiem do dyskusji nad kondycją człowieka, oraz całego społeczeństwa.

Akademia Bezpiecznego Geniusza

To najnowsza inicjatywa Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej we współpracy z podmiotami administracji państwowej i samorządowej. Jedną z takich inicjatyw jest Akademia Bezpiecznego Geniusza. Idea jest prosta: na spotkania edukacyjne aranżowane przez grono wykładowców akademickich, oraz specjalistów z Radomskiej Policji, uczęszczać będą dzieci w wieku od 8 lat. Spotkania te będą miały na celu przybliżenie tematyki bezpieczeństwa. Tematyka ta jest bardzo istotna społecznie. Będą poruszane tam zagadnienia bezpieczeństwa na drodze, oraz osobistego bezpieczeństwa dziecka. Nie będą to suche wykłady z dużą ilością teoretycznych faktów, ale raczej radosne i pełne ekspresji ćwiczenia, podczas których wykładowcy i uczestnicy wspólnie będą uczyć się zasad bezpieczeństwa. Głównym celem tych zajęć będzie pomoc dzieciom w zrozumieniu jak ważnym tematem jest bezpieczeństwo, co poprawi w przyszłości jakość życia w naszym regionie. 13 marca 2014 r. odbędzie się inauguracja tego programu. Zajęcia planowane są w cyklu comiesięcznych spotkań, na których omawiane będą tematy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Każdy student Akademii otrzymuje indeks.

Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i relacji z partnerami ponadnarodowymi

Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu, dąży do umiędzynarodowienia uczelni poprzez udział w programie Erasmus+, oraz współpracę między podmiotami ponadnarodowymi. Dążeniem EUST jest również rozwój wymiany studentów, szczególnie z Ukrainy, włączając się dzięki temu aktywnie, we współpracę między Unią Europejską, a Ukrainą. Taki cel ma również plan otwierania nowych zamiejscowych ośrodków dydaktycznych.

Realizacja projektów unijnych

EUST aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy unijnych, wpisujący się w misje i strategię uczelni jaką jest umiędzynarodowienie i współpraca nauki z biznesem. Za przykład mogą posłużyć już wygrane projekty:

 • Projekt realizowany w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt ORKIESTRA jest nieszablonową odpowiedzią na wciąż pogłębiający się problem stagnacji gospodarczej oraz frustracji społecznej subregionu radomskiego (SR). Zakłada interdyscyplinarne, partycypacyjne oraz międzysektorowe wsparcie programowania działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników (APIP) do aktualnych potrzeb gospodarki, wykorzystując klastry i inicjatywy klastrowe jako skuteczne instrumenty rozwoju innowacyjności i konkurencyjności regionalnej.
 • Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach II etapu edukacyjnego w zakresie przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych w 50 szkoły podstawowe z województwa mazowieckiego i województwa świętokrzyskiego poprzez opracowanie i upowszechnienie 1 Innowacyjnego Programu Nauczania Interdyscyplinarnego w okresie VII’2012-IX’2015.
 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ- pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach branży budowlanej. Projekt przewiduje opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów kształcących w szkołach budowlanych w specjalizacjach: murarz, posadzkarz, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technolog robót wykończeniowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

Konferencje naukowe

EUST to nie tylko ośrodek edukacyjny, ale także ośrodek życia naukowego. W związku 
z tym EUST jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W naszych konferencjach głos zawsze zabierają przedstawiciele lokalnych władz, instytucji publicznych, stowarzyszeń, radomscy pracodawcy. Patronat medialny obejmuje lokalna prasa oraz radio.

Badania naukowe i publikacje

Badania naukowe i publikacje stanowią istotny element działalności naukowej EUST. EUST prowadzi i prowadziło badania przy współpracy z wieloma podmiotami. Jednym z takich badań były badania nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta Radomia. Podjęte badania mają szczególne znaczenie z punktu widzenia skutków zmian warunków życia. Wyniki tych badań, oprócz roli poznawczej, mogą być wykorzystane w lokalnej polityce społecznej, oraz jako pomoc wielu podmiotom.

Studia podyplomowe

Istotnym elementem działalności dydaktycznej uczelni na rzecz środowiska lokalnego jest bogata oferta studiów podyplomowych, dzięki którym Radomianie, oraz osoby z całej Polski mogą podnieść swoje kwalifikacje i nabyć nowe umiejętności, zgodne ze wzrostem wymagań rynku.