Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Uczelnia posiada wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, który koncentruje się na:

1. Stałym monitorowaniu standardów kształcenia wprowadzanych przez ministra ds. nauki.

2. Zatwierdzaniu, monitorowaniu oraz okresowym przeglądzie programów nauczania oraz efektów nauczania.

3. Zapewnieniu odpowiedniej jakości kadry dydaktycznej, o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach, gwarantującej wysoką jakość kształcenia.

4. Zapewnieniu odpowiedniej organizacji zajęć dydaktycznych.

5. Określeniu kryteriów, przepisów i procedur oceniania studentów, publikowaniu przyjętych kryteriów oraz wprowadzaniu w życie zasad konsekwentnego ich przestrzegania.

6. Zapewnieniu sprawnych i skutecznych struktur organizacyjnych Uczelni.

7. Zapewnieniu właściwych środków wsparcia studentów.

8. Organizowaniu zasobów informacyjnych.

Stałe monitorowanie standardów kształcenia

Standardy kształcenia wprowadzane w życie odpowiednim aktem prawnym przez ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego, są monitorowane pod kątem ewentualnych zmian w uczelnianych programach kształcenia. Każdy przypadek zmian w standardach jest korygowany w uczelnianych programach kształcenia. Bezpośrednio odpowiedzialnymi za bieżący monitoring są Dziekan i koordynator ECTS.

Zatwierdzanie, monitorowanie oraz okresowy przegląd programów nauczania oraz efektów kształcenia

Okresowe przeglądy programów nauczania oraz efektów nauczania przeprowadza komisja ds. zarządzania systemem jakości kształcenia. Komisję powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich, przy współudziale studentów.

Informacje  z rynku pracy

Istotnym elementem w ocenie prawidłowości realizowanych programów nauczania jest pozyskiwanie informacji o wymaganiach stawianych przez rynek pracy (pracodawców).

Źródłem tych informacji jest  Biuro Karier, którego głównym zadaniem jest m.in. monitorowanie drogi zawodowej absolwentów.
Szczególnie ważnym kanałem przepływu informacji z rynku pracy jest współpraca z przedsiębiorcami (praktyki studenckie, badania naukowe, konferencje).
Inne źródło danych z rynku pracy to ankietyzacja absolwentów oraz pracujących studentów.

Sylabusy

Aby zapewnić prawidłową realizację procesu kształcenia, dla każdego przedmiotu  jest opracowany sylabus. Treść sylabusa uwzględnia wymagania zawarte w stosownej uchwale Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Przyjmuje się, że sylabus jest opracowywany dla przedmiotu niezależnie od różnorodności jego form, czasu trwania czy osób prowadzących. Opracowane sylabusy w całości uwzględniają treści kształcenia zawarte w standardach kształcenia wprowadzonych w życie rozporządzeniem ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Sylabus jest aktualizowany w każdym przypadku dokonania zmian w standardach kształcenia w zakresie odpowiadającym wprowadzonym zmianom, a także w celu jego aktualizacji. Aktualizacja następuje nie rzadziej niż raz na dwa lata; dotyczy treści programowych i literatury. Odpowiedzialnym za aktualizację sylabusów jest Dziekan albo osoba przez niego wyznaczona. Sylabusy sporządza osoba prowadząca dany przedmiot i przekazuje go do właściwej komórki Uczelni. Osobą odpowiedzialną za jakość kształcenia w ramach danego przedmiotu jest osoba prowadząca wykład. Posiada ona prawo i obowiązek ingerowania w proces kształcenia w innej formie danego przedmiotu (ćwiczenia, laboratoria, itp.) jeśli uzna, że realizowane treści nie uwzględniają treści sylabusu, wychodzą poza ramy sylabusu, a w konsekwencji studenci nie nabywają wymaganych kompetencji. Prowadzący wykłady są odpowiedzialni za właściwą i zgodną z powyższymi zasadami treść sylabusów. Osoby prowadzące inne formy niż wykład są zobowiązane do uwzględnienia wniosków, uwag, sugestii, wskazówek osób prowadzących wykład jako osób odpowiedzialnych za kształcenie w ramach danego przedmiotu. Sylabusy są podpisywane przez osobę odpowiedzialną za przedmiot oraz osoby prowadzące inne formy dydaktyczne. W przypadku prowadzenia zajęć w formie innej niż wykład, Dziekan wyznacza osobę odpowiedzialną za prawidłowość kształcenia w ramach danego przedmiotu.

Okresowe oceny kadry dydaktycznej

Uczelnia prowadzi okresową ocenę kadry dydaktycznej. Ocena dokonywana jest raz na 4 lata lub każdorazowo na wniosek przełożonego. Dziekan informuje pracownika o obowiązku przeprowadzenia jego oceny i w tym celu prosi o wypełnienie arkusza oceny okresowej. Po zapoznaniu się z arkuszem osiągnięć, Dziekan zaprasza pracownika na rozmowę, w której porusza sprawy pracy, przekazuje uwagi, spostrzeżenia, postulaty; omawia wyniki ankietyzacji. Rozmowa ma na celu zwrócenie uwagi na ewentualne niedociągnięcia w pracy dydaktycznej, względnie ma uświadomić pracownikowi wysoką ocenę jego pracy.

Ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych

Dbając o wysoki poziom merytoryczny zajęć dydaktycznych, na Uczelni istnieje obowiązek przeprowadzania hospitacji zajęć przez Dziekana, Prodziekana lub Rektora. Osoba dokonująca hospitacji powinna posiadać stopień naukowy co najmniej doktora. Termin hospitacji może zostać podany, ale nie jest to wymagane. Z przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół hospitacji, jeden egzemplarz zostaje w aktach pracownika, drugi zostaje w posiadaniu Dziekana. Po zakończonej hospitacji odbywa się rozmowa i wymiana poglądów co do formy, treści, metodyki prowadzonych zajęć. Pracownicy naukowi posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nie podlegają hospitacji. Pracownicy z tytułem zawodowym magistra przez pierwsze trzy lata pracy mogą być hospitowani rokrocznie. Pozostali pracownicy dydaktyczni podlegają hospitacji zajęć raz na 3 lata, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być hospitowani częściej. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan.

Ankietyzacja

W każdym roku akademickim uczelnia przeprowadza ankietyzację studentów. Ankiety przeprowadza się po zakończonym semestrze studiów. Przyjmuje się, że badana grupa jest reprezentatywna, jeżeli w badaniu bierze udział większa część grupy. Ankietyzacja obejmuje wszystkich prowadzących zajęcia bez względu na formę zajęć i bez względu na posiadany status naukowy prowadzącego. Po przeprowadzeniu ankietyzacji, wyznaczony pracownik uczelni opracowuje zbiorcze zestawienie wyników i przedstawia je rektorowi, dziekanowi. Indywidualne wyniki ankiety otrzymuje także każdy pracownik poddany ocenie. Zbiorcze zestawienia są przechowywane i wykorzystywane przy okresowej ocenie pracowników. W przypadkach uzasadnionych wynikami przeprowadzonej ankiety, dziekan lub bezpośredni przełożony ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z pracownikiem, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości pracy. Rozmowa może odbyć się również na wniosek pracownika. Przebieg i wynik rozmowy jest dokumentowany i powinien być uwzględniany podczas okresowej oceny pracownika. Ogólne informacje na temat wyników ankiet przedstawiane są do wiadomości studentów.

Zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć dydaktycznych

Zajęcia dydaktyczne są organizowane w grupach stwarzających realne możliwości aktywnego uczestnictwa. Zaleca się by wielkość grup wykładowych nie przekraczała 120 osób, grup ćwiczeniowych 30 osób, laboratoryjnych, seminaryjnych, projektowych, językowych 15 osób.

Podczas planowania i organizowania zajęć uczelnia stara się, by znaczna ich część prowadzona była w formie innej niż wykłady, aktywizującej studentów do samodzielnej lub grupowej pracy. W organizacji zajęć przestrzegane są dyrektywy zawarte w standardach i  rozporządzeniu wprowadzającym standardy. Planowanie zajęć uwzględnia wydolność psychomotoryczną studentów oraz czas na przerwę obiadową. Prowadzone zajęcia nie są w blokach dłuższych niż trzy godziny lekcyjne w przypadku ćwiczeń i 4-5 w przypadku wykładów.

Konsultacje

Za ważne w procesie kształcenia, uznaje się stworzenie studentom możliwości korzystania z konsultacji z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. Aby ułatwić studentom kontakt z pracownikami naukowo-dydaktycznymi terminy konsultacji podawane są do ich wiadomości w gablocie. Wykładowcy udzielają konsultacji osobistych w siedzibie uczelni, oraz drogą elektroniczną lub przy pomocy platformy e-lernigowej. Szczegółowe informacje wywieszane są w gablotach.

Koła naukowe

Uczelnia stwarza warunki do powstawania kół naukowych. Opiekę nad kołem sprawuje wybrany przez studentów i zaaprobowany przez dziekana nauczyciel akademicki. Opieka ta sprowadza się do udzielania wsparcia, pomocy, kierunkowania a nade wszystko pomocy w zapewnieniu naukowego charakteru działalności. Na Wydziale Nauk Społecznych istnieją 3 koła naukowe: Humanitas - koło naukowe pedagogiki, Profitus- koło naukowe finansów i rachunkowości oraz Poradnia prawna w ramach kierunku administracja.

Zasady oceniania studentów

Zgodnie z Regulaminem studiów w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu okresem rozliczeniowym jest semestr. Warunkiem jego zaliczenia jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w regulaminie, m. in.: zaliczenie zajęć, zdanie egzaminów.  Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0), zal (zaliczenie bez oceny). Oceny z egzaminów i zaliczeń wpisywane są do indeksu, karty egzaminacyjnej i protokołu.

Na pierwszych zajęciach prowadzący informuje studentów o: zasadach oceniania,  stosowanej formie oceny, zakresie materiału jaki winien być opanowany do egzaminu lub zaliczenia, literaturze obowiązkowej i uzupełniającej.

Egzamin z przedmiotu przeprowadzany jest w sesji egzaminacyjnej. Wykładowca może wyznaczyć egzamin w terminie wcześniejszym niż termin sesji egzaminacyjnej (w tzw. terminie zerowym). W sytuacjach określonych uzasadnionymi przyczynami egzamin może odbyć się w terminie wcześniejszym lub późniejszym za uprzednią zgodą dziekana (np. wyjazd na konferencję, duża liczba egzaminów). Oceniany w trakcie egzaminu zakres wiedzy jest zgodny z sylabusami przedmiotów oraz stosowanymi formami zajęć i metodami kształcenia. Formułowane pytania nie wychodzą poza treści zawarte w sylabusach. Każdy prowadzący powinien na żądanie studenta uzasadnić wystawioną ocenę. Wystawiona ocena nie podlega weryfikacji w trybie nadzoru.

Egzamin może być przeprowadzany w formie ustnej lub pisemnej. Decyzję co do wyboru formy podejmuje prowadzący. Egzamin ustny nie powinien być przeprowadzany pojedynczo. W pomieszczeniu w trakcie odpowiedzi studenta winni znajdować się inni studenci lub inni pracownicy. Egzamin pisemny może być przeprowadzany w formie opisowej lub testu. Decyzję podejmuje prowadzący. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej prowadzący sprawdza indeks, oraz posiadanie karty egzaminacyjnej świadczącej o dopuszczeniu studenta do sesji egzaminacyjnej.

Egzaminy poprawkowe odbywają się według powyższych zasad z zaznaczeniem, iż winny się odbyć w terminie dla nich ustalonym. Termin egzaminów ustala prowadzący uwzględniając dokonane już zgłoszenia innych prowadzących. Pracownicy dziekanatu czuwają nad właściwym rozłożeniem terminów egzaminów w trakcie sesji.

Formą weryfikacji wiedzy jest także zaliczenie. Zaliczenie może dotyczyć zarówno wykładów, jak i ćwiczeń, seminariów, laboratoriów, pracowni i innych form określonych w planie studiów. Zaliczenie odbywa się na ocenę, z wyjątkiem przypadków określonych innymi przepisami szczególnymi. Wybór podstawy zaliczenia przedmiotu należy do prowadzącego zajęcia.

Ustala się, że podstawą zaliczenia może być w szczególności:

a) obecność na zajęciach obowiązkowych połączona z aktywnością,

b) pisemne prace zaliczeniowe, projekty, analizy, referaty itp;

c) pozytywne kolokwium lub kolokwia zaliczeniowe,

d) spełnienie innych wymagań określonych przez prowadzącego.

Terminy zaliczenia poprawkowego oraz skutki jego braku określa Regulamin studiów.

Oceny z zaliczeń i egzaminów zostają wpisane do pobranych z dziekanatu protokołów, a następnie zwrócone do dziekanatu gdzie są przechowywane.

Obsługa administracyjna studentów jest dostępna 7 dni w tygodniu. Pracownicy dziekanatu oraz innych komórek uczelni przyjmują studentów od wtorku do niedzieli.

Studenci mogą korzystać z pomocy innych zasobów Uczelni: zasobów bibliotecznych, pomieszczeń komputerowych, pomocy personelu naukowo-dydaktycznego w postaci opiekunów roku. W strukturach biblioteki oprócz wypożyczalni książek, funkcjonuje także czytelnia wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do sieci internetowej. Liczba stanowisk dostosowana jest do aktualnych potrzeb studentów. Uczelnia monitoruje wykorzystanie stanowisk komputerowych i zasobów książkowych w celu dostosowywania ich do bieżących potrzeb.

Uczelnia umożliwia studentom nieskrępowany dostęp do punktu usług kserograficznych. Studentom zapewnia się możliwość korzystania z sal wykładowych lub ćwiczeniowych w szczególności w celu przeprowadzenia zebrań samorządu studenckiego, spotkań, pracy kół naukowych itp.

Organizowanie zasobów informacyjnych

Uczelnia gromadzi, analizuje i przechowuje informacje dotyczące szeroko rozumianej działalności edukacyjnej w celu zwiększania skuteczności zarządzania oferowanymi programami studiów. Wyniki analiz, będące punktem wyjścia do dokonania samooceny działalności Uczelni, stanowią punkt wyjścia do skutecznego zapewnienia jakości. Pozwalają na dostrzeżenie obszarów prawidłowo funkcjonujących, jak i obszarów na których  działalność Uczelni winna być korygowana.

Uczelnia zapewnia swoim studentom dostęp do baz danych – do wybranych katalogów informacyjnych, obejmujących niektóre treści związane z procesem kształcenia. Uznaje się bowiem, że studenci powinni mieć dostęp poprzez sieć internetową do bazy danych zawierającej sylabusy przedmiotów, harmonogramy sesji egzaminacyjnej, harmonogramy zajęć w danym semestrze, nazwiska prowadzących poszczególne przedmioty, informacje o konsultacjach, zasadach korespondencji internetowej z prowadzącym zajęcia, jeśli taką formę komunikacji przyjął prowadzący. Kanały informacyjne pomiędzy studentami, a prowadzącymi zajęcia oraz pomiędzy studentami, a dziekanatem są sprawne i proste w obsłudze.

4.9 Zasady dyplomowania

Tok postępowania w zakresie uzyskania dyplomu określony został w Regulaminie studiów.

Zasady wyboru tematu pracy dyplomowej

Listę promotorów ustala Dziekan. Promotorem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

Tematy prac dyplomowych zgłaszane przez promotorów zatwierdzane są przez Dziekana, następnie podane do wiadomości studentów poprzez umieszczenie w gablotach dziekanatu. Na tej podstawie student dokonuje wyboru promotora. Po zapisaniu się do odpowiedniej grupy seminaryjnej  i wyborze tematu pracy dyplomowej student ustala  z promotorem plan i przystępuje do pisania pracy dyplomowej. Promotor dokonuje zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów po przedstawieniu przez studenta ostatecznej wersji pracy dyplomowej. Student zobowiązany jest do złożenia  pracy dyplomowej w dziekanacie do końca ostatniego semestru studiów. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor i recenzent. Po złożeniu prac Dziekan wyznacza Komisję, która przeprowadza egzamin dyplomowy po pozytywnych recenzjach. Egzamin dyplomowy obejmuje zwięzłe przedstawienie przez studenta celu i zakresu pracy oraz udzielanie odpowiedzi na pytania komisji. Po zdaniu egzaminu przez grupę studentów przewodniczący komisji ogłasza wyniki egzaminu dyplomowego.

Regulamin systemu jakości kształcenia w EUST w Radomiu

Piecza nad właściwym systemem obsługi

Piecza nad właściwym systemem obsługi studenta polega na:

 1. Sprawowaniu kontroli nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji kandydata na studia.
 2. Sporządzanie dokumentacji dla studenta pierwszego roku: decyzji o przyjęciu na studia, umowy w sprawie odpłatności za studia, indeksu i legitymacji.
 3. Prowadzenie akt osobowych studentów.
 4. Udzielanie informacji o planach studiów, o ocenach z egzaminów i zaliczeń, o terminach egzaminów.
 5. Kontrola nad przestrzeganiem przez studentów terminów dotyczących sesji egzaminacyjnej.
 6. Właściwa rejestracja studentów na wyższy semestr.
 7. Przestrzeganie metod wyrażania osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów
 8. Obsługa uczelnianego programu do obsługi studenta: wprowadzanie danych do indywidualnej kartoteki studenta, wprowadzanie ocen z kart i protokołów do karty przebiegu studiów, podział na grupy, tworzenie list studentów, przygotowanie dokumentacji do sesji egzaminacyjnej.
 9. Wystawianie zaświadczeń: Z-d Pracy, Bank, ZUS, Sąd itp.
 10. Sprawdzanie prawidłowości wypełniania protokołów z kartami ocen i indeksem studenta.
 11. Przedłużanie ważności dokumentów- sprawdzanie prawidłowości płacenia czesnego.
 12. Rejestracja studenta na kolejny semestr ( zatwierdzanie kart i indeksów, wyliczanie średniej ocen).
 13. Przyjmowanie i rejestracja podań studentów.
 14. Obsługa sobotnio – niedzielna studentów w czasie zjazdów.
 15. Prowadzenie korespondencji.
 16. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stypendiami: (socjalnymi, na wyżywienie, naukowymi, z tyt. niepełnosprawności, itp.), przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków stypendialnych, wydawanie decyzji stypendialnych, sporządzanie zestawień do wypłaty stypendium.

Wytyczne KRK

Podstawą prawną określającą wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego jest znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.  oraz rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta,
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. – opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk…),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Uchwala PKA z 24 XI 2011 w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej  i programowej
 • Uchwała Nr 1/2011 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Uchwała Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny.

Najważniejsze zmiany w nowej ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Autonomia programowa

 • likwidacja centralnej listy kierunków studiów i standardów kształcenia , z wyjątkiem kierunków, których kształcenie regulowane jest przepisami UE (np. lekarz, pielęgniarka, architekt, itd.);
 • swoboda w kształtowaniu oferty dydaktycznej, określaniu i uruchamianiu kierunków studióW i tworzeniu programów kształcenia;
 • pełna samodzielność dla podstawowych jednostek posiadających uprawnienia habilitacyjne, a dla pozostałych jednostek po akceptacji ministra i opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • określenie kierunku studiów poprzez program kształcenia i opis założonych efektów kształcenia (możliwość wykorzystania wzorcowego opisu efektów) , a także opisu procesu kształcenia , prowadzący do osiągnięcia tych efektów.
 • zgodność efektów kształcenia dla kierunku z opisem efektów kształcenia dla odpowiedniego obszaru kształcenia określonego rozporządzeniem;
 • większe możliwości tworzenia kierunków interdyscyplinarnych w ramach ośmiu obszarów kształcenia;
 • możliwość tworzenia kierunków międzyobszarowych.
 • opis kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego określony poprzez efekty kształcenia:

Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy:

 • możliwość kształcenia przy udziale pracodawcy , a także kształcenia na jego zamówienie.
 • włączanie praktyków reprezentujących organizacje gospodarcze, publiczne i społeczne do procesu dydaktycznego na kierunkach o profilu praktycznym, przy tworzeniu  programóW studiów, realizacji procesu kształcenia oraz ocenie jego efektów.
 • obowiązek tworzenia konwentów w uczelniach zawodowych.

Zadania uczelni w zakresie opracowania nowych przepisów:

 • dostosowanie statutu uczelni, regulaminów studiów do nowych przepisów;
 • opracowanie regulaminu zarządzania  prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych ;
 • opracowanie szczegółowego regulaminu pomocy materialnej dla studentóW i doktorantów,
 • opracowanie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów;
 • dostosowanie programów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów do efektów kształcenia opracowanych przez uczelnię;
 • skreślenie zasad pobierania opłat oraz wysokość wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz kształcenie;
 • wprowadzenie/doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, uwzględniającego nowe przepisy;
 • dopuszczono możliwość prowadzenia publicznych obron prac dyplomowych na wniosek promotora lub studenta;
 • opracowanie systemu monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów;
 • opracowanie strategii rozwoju uczelni i zgodnych z nią strategii rozwoju podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

Minimum kadrowe i polityka kadrowa

 • możliwość zaliczenia do minimum kadrowego podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej studia I stopnia o profilu praktycznym, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora;
 • możliwość zaliczenia do minimum kadrowego podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej studia I stopnia o profilu praktycznym, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, dwie osoby posiadające tytuł zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów;
 • liczba w/w osób nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczanych do minimum kadrowego w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 50% w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.
 • Samodzielni pracownicy winni prowadzić co najmniej 30 godz. zajęć a doktorzy –60 godzin
 • ograniczenie wieloetatowości –  możliwość podejmowania i kontynuowania przez nauczyciela akademickiego zatrudnienia w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy, prowadzącego działalność naukowa lub dydaktyczną za zgodą rektora.
 • obowiązek oceny działalności naukowej i dydaktycznej nauczycieli akademickich nie rzadziej niż  co 2 lata, a profesorów mianowanych co 4 lata.
 • możliwość zatrudnienia na podstawie mianowania wyłącznie profesora posiadającego tytuł naukowy;
 • zakaz bezpośredniej podległości służbowej osób spokrewnionych; mogącej  prowadzić do konfliktu interesów;
 • zniesienie stanowiska docenta.
 • ograniczenie do lat ośmiu okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 • ograniczenie do lat ośmiu okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora;
 • Racjonalizacja zatrudnienia poprzez wprowadzenie regulacji dotyczącej wygaśnięcia stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego z końcem roku akademickiego, w którym osiągnął on 65. rok życia;

ZASADY HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

 • Na poszczególnych wydziałach prowadzone są okresowe hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich danej jednostki.
 • Okresową hospitację zajęć dydaktycznych prowadzonych przez asystenta dokonuje się minimum jeden raz w roku akademickim.
 • W stosunku do pozostałych nauczycieli akademickich okresową hospitację dokonuje się minimum jeden raz na 3 lata.
 • W stosunku do wszystkich nauczycieli akademickich dodatkowa hospitacja zajęć dydaktycznych może być prowadzona na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub rektora.
 • Hospitację zajęć dydaktycznych dokonuje się także przed upływem okresu, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony.
 • Hospitacje zajęć dydaktycznych może przeprowadzać rektor, dziekan lub prodziekan.
 • Wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych są odnotowywane w Karcie hospitacji zajęć dydaktycznych.

Zarządzenia ECTS

Informator ECTS 2012

Informator ECTS 2011

Informator ECTS 2010