Czesne

Zarządzenie Rektora EUST – opłaty za studia na rok ak. 2021/2022
Harmonogram wnoszenia opłat oraz wysokość rat w roku ak. 2021/2022

Zarządzenie Rektora EUST w sprawie opłaty za przywrócenie na studia


Osoby ubiegające się o status studenta Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu wnoszą następujące opłaty:

 • Wpisowe – 400,00 zł
 • Opłata rekrutacyjna – 85,00 zł
 • Czesne za semestr nauki

Studenci zobowiązani są również do wniesienia opłat za:

 • wydanie indeksu – w wysokości 4,00 zł
 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – w wysokości 22,00 zł.

Studia licencjackie – (na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE)

Rok I, II, III opłata – 2460,00 zł za semestr albo 410 zł za miesiąc (6 rat w semestrze)

 


Studia magisterskie – (na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE)

Rok I, II (semestry I, II, III, IV) opłata – 2.580,00 zł albo 430 zł za miesiąc (6 rat w semestrze)

 


Studia jednolite magisterskie (na kierunku PRAWO)

Studia niestacjonarne:

Rok I, II, III, IV, V – opłata 2100 zł za semestr albo 350 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – przy rozpoczynaniu studiów od roku I,

2280 zł za semestr albo 380 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – dla absolwentów innych studiów, którzy zostaną przyjęci na wyższy rok niż I.

 


Studia jednolite magisterskie (na kierunku PSYCHOLOGIA)

 

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Rok I, II, III, IV, V – opłata 2100 zł za semestr albo 350 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – przy rozpoczynaniu studiów od roku I,

2280 zł za semestr albo 380 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – dla absolwentów innych studiów, którzy zostaną przyjęci na wyższy rok niż I.

 


Studia podyplomowe

 1. Opłata rekrutacyjna 300,00zł – (absolwenci EUST, którzy ukończyli studia licencjackie, magisterskie lub jednolite studia magisterskie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej; powyższe zwolnienie nie dotyczy osób, które ukończyły w EUST wyłącznie studia podyplomowe).
 2. Słuchacze studiów podyplomowych, którzy studiują na dwóch kierunkach wpłacają tylko jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości 300,00 zł.
 3. Czesne na studiach podyplomowych wynosi:
  • Logopedia – 1500 zł za semestr,
  • Budownictwo ogólne – 1500 zł za semestr,
  • Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu – 1500 zł za semestr,
  • Rolnictwo – 1300 zł za semestr,
  • Pozostałe kierunki – 1200 zł za semestr.

Szczegółowy wykaz opłat dostępny jest TUTAJ

 


Regulamin promocji dla studentów przyjętych w roku akademickim 2021/2022:

Studenci, który opłacili czesne jednorazowo z góry za pierwszy semestr studiów licencjackich na kierunku Zdrowie publiczne, korzystają z obniżenia wysokości czesnego za pierwszy semestr w sposób następujący:

 1. wpłaty dokonane do dnia 30 września 2021r. uprawniają do obniżenia wysokości czesnego o 400,00 zł za pierwszy semestr studiów.

Studenci, który opłacili czesne jednorazowo z góry za pierwszy semestr studiów magisterskich na kierunku Zdrowie publiczne, korzystają z obniżenia wysokości czesnego za pierwszy semestr w sposób następujący:

 1. wpłaty dokonane do dnia 30 września 2021r. uprawniają do obniżenia wysokości czesnego o 600,00 zł za pierwszy semestr studiów.

Studenci, który opłacili czesne jednorazowo z góry za pierwszy semestr studiów podyplomowych, korzystają z obniżenia wysokości czesnego za pierwszy semestr w sposób następujący:

 1. wpłaty dokonane do dnia 30 września 2021r. uprawniają do obniżenia wysokości czesnego o 200,00 zł za pierwszy semestr studiów.
 2. absolwenci EUST są uprawnieni do zniżki czesnego w wysokości 300 zł

 

Zniżka dla studentów którzy zdecydowali się na płatność ratalną, Rektor zniósł wszelkie opłaty dodatkowe, które były w poprzednim roku akademickim z związku z czym opłaty czesnego nie są obciążone dodatkową kwotą która wynosiła 150,00 zł dodatkowo za każdy semestr.

 


Płatności ratalne

 1. Studenci przyjęci na studia licencjackie i magisterskie mogą skorzystać z systemu płatności ratalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
I rata – 5.IX I rata – 5.III
II rata – 5.X II rata – 5.IV
III rata – 5.XI III rata – 5.V
IV rata – 5.XII IV rata – 5.VI
V rata – 5.I V rata – 5.VII
VI rata – 5.II VI rata – 5.VIII

 

 1. Studenci przyjęci na studia podyplomowe mogą skorzystać z systemu płatności ratalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
I rata – 5.X I rata – 5.III
II rata – 5.XI II rata – 5.IV

 

 1. Brak uiszczenia ww. wpłat w terminach o których mowa wyżej, powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami, w tym ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwania w wysokości 20,00 zł za każde wezwanie.
 2. W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach w/w. kwot, Uczelnia rości sobie prawo do zaliczenia uiszczanych przez studenta kwot w pierwszej kolejności na poczet odsetek, kosztów wezwań, zaś w dalszej kolejności nieuiszczonych kwot z tytułu czesnego.

 

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na konto Uczelni:

PKO BP O/Radom   80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

lub bezpośrednio w Kwesturze Uczelni.

 

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dokonania wpłaty bezpośrednio w Kwesturze Uczelni.

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@archiwum.eust.plwww.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content