Praktyki studenckie

Program praktyk – Zdrowie Publiczne

Idź do plików

 

PROGRAM OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

 

Czas odbywania praktyki: 6 miesięcy

Praktyka studencka jest formą przygotowania zawodowego studentów. Celem praktyki na kierunku Zdrowie Publiczne jest pogłębienie znajomości organizacji i zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego instytucji.

Podczas odbywania praktyki student powinien:

 • nabyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji, w której odbywa praktykę,
 • zapoznać się z otoczeniem w/w instytucji, jej relacji z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia
 • zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez wykonywanie zadań określonych przez organizatora praktyki
 • zebrać materiały przydatne do napisania pracy licencjackiej.

W okresie odbywania praktyk studenci zobowiązani są stosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących w danej placówce.

Miejsce praktyki: placówki szeroko rozumianego zdrowia publicznego, czyli zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemiologiczne, szpitale, przychodnie lekarskie, organy administracji rządowej lub samorządowej oraz organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się promocją i ochroną zdrowia publicznego (hospicja, domy opieki, ośrodki pomocy społecznej, domy dla przewlekle chorych).

Zakres praktyk kierunkowej:

 1. Zapoznanie się z misją, celami, planami działań danej instytucji.
 2. Zapoznanie się z przepisami BHP
 3. Zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w danej placówce.
 4. Zapoznanie się z funkcjami oraz rodzajami realizowanych zadań przez daną placówkę.
 5. Poznanie struktury organizacyjnej oraz modelu komunikacji w instytucji (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna).
 6. Przedmiot działania, forma prawna i system identyfikacji placówki.
 7. Zapoznanie się z metodami i technikami pracy w placówce.
 8. Relacje z podmiotami z zewnątrz.
 9. Zapoznanie się z rodzajem dokumentacji istniejącej w danej instytucji (dokumentacja kadrowa, księgowa, techniczna).

Praktyki specjalnościowe:

 

Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia

Miejsce praktyki:

 • Placówki służby zdrowia (administracja zakładów opieki zdrowotnej, przychodni lekarskich, szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych)
 • Organy samorządowe szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego (wydziały zdrowia urzędów miast, gmin, powiatów, urzędów wojewódzkich)
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Lecznictwo sanatoryjne, uzdrowiskowe (administracja)
 • Instytucje pozarządowe zajmujące się promocją i ochroną zdrowia

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej instytucji
 3. Zapoznanie się z systemem zarządzania instytucji.
 4. System informatyczny
 5. Zapoznanie się z zarządzaniem finansami w organizacji służby zdrowia
 6. Zapoznanie się z zarządzaniem jakością w organizacji (analiza polityki jakości, procedury, instrukcje)
 7. Przegląd dokumentacji systemowej
 8. Uczestnictwo w przeprowadzaniu negocjacji i rozmów handlowych z klientami
 9. Rekrutacja i selekcja kandydatów na określone stanowiska
 10. Przeprowadzanie analiz z zakresu zarządzania innowacjami
 11. Polityka Public Relations w danej placówce.

 

 

PROGRAM OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

 

 

Czas odbywania praktyki: 3 miesiące

Podczas odbywania praktyki student powinien:

 • nabyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji, w której odbywa praktykę.
 • zapoznać się z otoczeniem ww. instytucji, jej relacji z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.
 • zdobyć praktyczne doświadczenie przez wykonanie zadań określonych przez organizatora praktyki.
 • zebrać materiały przydatne do napisania pracy magisterskiej.

 

Miejsce odbywania praktyki: administracja w szpitalach, ZOZ, NZOZ, NFZ, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, organach administracji rządowej lub samorządowej oraz organizacjach pozarządowych i instytucjach zajmujących się promocją i ochroną zdrowia publicznego (hospicjach, domach opieki, ośrodkach pomocy społecznej).

 

Zakres praktyki:

 1. Zapoznanie z celami, strukturą organizacyjną oraz zasadami funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie z zakresem działalności placówki i rodzajami dostępnej w danej placówce dokumentacji
 3. Analiza otoczenia instytucji i jego wpływu na działalność i funkcjonowanie placówki
 4. Zapoznanie się z warunkami pracy w danej instytucji, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. Zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w danej placówce
 6. Zapoznanie się z funkcjami oraz rodzajami realizowanych zadań przez daną placówkę
 7. Poznanie metod zapewnienia jakości usług medycznych w danej placówce
 8. Poznanie roli danej instytucji w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych społeczeństwa
 9. Poznanie podstaw prawnych, organizacji i zasad finansowania ochrony zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym
 10. Realizacja zadań powierzonych przez osobę nadzorującą z ramienia danej instytucji
 11. Poznanie metod i zasad informowania ludności o środowiskowym ryzyku zdrowotnym oraz promocji zdrowia środowiskowego
 12. Poznanie krajowych i międzynarodowych programów i projektów zdrowia środowiskowego, przygotowanie i prowadzenie projektów według zasad Unii Europejskiej

Z obowiązku odbycia praktyki mogą zostać zwolnione te osoby, które są w stanie wykazać się doświadczeniem w pracy zgodnej z kierunkiem studiów.

Dziennik praktyk

Szanowni Państwo. Prosimy o pobranie ze strony dziennika praktyk, strony tytułowej i zawartości dziennika praktyk. Prosimy o drukowanie dwustronne. Każdy z Państwa może wydrukować tyle stron ile Państwu będzie potrzebne do realizacji praktyk studenckich. Wypełnione dzienniki należy dołączyć do innej dokumentacji (dostępna również do samodzielnego pobrania) oraz w wyznaczonych terminach dostarczyć do Biura Karier (pokój 202).

Pliki do pobrania:

Dokumenty do pobrania

 1. Skierowanie na praktykę
 2. Skierowanie na praktyki na papierze firmowym
 3. Porozumienie
 4. Zakres obowiązków
 5. Informacja o odbyciu praktyki
 6. Wniosek o zaliczanie prac na poczet praktyk
 7. Ulotka dla studentów
 8. Zatwierdzenie efektów uczenia się w dzienniku praktyk
 9. Regulamin Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych – PSYCHOLOGIA
 10. Regulamin Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych
 11. Procedura odbywania i dokumentowania studenckich praktyk zawodowych
 12. Regulamin hospitacji praktyk zawodowych
 13. Załączniki do Regulaminu Praktyk Zawodowych
 14. Kryteria doboru opiekuna do realizacji praktyk zawodowych na kierunku zdrowie publiczne
 15. Zarządzenie Rektora w sprawie warunków realizacji studenckich praktyk zawodowych w czasie zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kontaktowej z powodu epidemii wirusa SARS- COV-2
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@archiwum.eust.plwww.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content