Psychologia – Studia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Psychologia

Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem

Program studiów został napisany na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861).

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Psychologia uzyskuje tytuł magistra. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Wykazuje się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umie kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Absolwent posiada umiejętność projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym. Posiada kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka. Absolwent jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i podejmowania pracy w różnych zawodach. Absolwent powinien zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie psychologii. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest jednocześnie osobą komunikatywną: rozumnie racje innych i potrafi argumentować swoje poglądy.

Nazwa kierunku studiów w języku polskim Psychologia
Nazwa kierunku studiów w języku angielskim psychology
Wydział Wydział Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie
Poziom kształcenia studia jednolite magisterskie
Profil kształcenia Praktyczny
Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia oraz określenie procentowego udziału liczby punktów ECTS dla poszczególnych obszarów kształcenia w liczbie punktów ECTS koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

(w przypadku kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia)

Obszar nauk społecznych
– 90% ECTS,
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej – 10% ECTS
Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia (zgodnych z uchwałą Senatu/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065) Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: psychologia, socjologia, pedagogika

Dziedzina nauk medycznych

Dyscyplina: medycyna, biologia medyczna

Forma studiów studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji 300
Liczba semestrów- czas trwania studiów 10 semestrów, 5 lat

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA

Studia jednolite magisterskie w zakresie Psychologii są przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą psychologa. Studia te są adresowane przede wszystkim do osób mających predyspozycje w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, jednak nie ma przeciwwskazań by podjęły je również osoby o zainteresowaniach ścisłych. Kierunek ten spełnia więc wszystkie wymogi, które obecnie stawia się nowoczesnym, nastawionym na innowacje, nadążającym za zmianami cywilizacyjnymi i technologicznymi studiom wyższym. Uwzględnia również zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na tego typu specjalistów.

Uzasadnienie:

Charakterystyczną cechą zakładanych efektów kształcenia na kierunku Psychologia jest zdecydowane podporządkowanie ich elementom wiedzy i umiejętności w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Efekty kształcenia dotyczące znajomości zagadnień związanych z szeroko rozumianą psychologią są tak zaprojektowane, by był w nich brany nacisk na praktykę oraz praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej.

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu są przedmiotem obrad Senatu, który podejmuje stosowna uchwałę. Rektor Uczelni w swoim zarządzeniu podaje je do publicznej wiadomości. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w EUST podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, powołana zarządzeniem Rektora.

SPECJALNOŚCI

Psychologia sądowa

Na specjalności psychologia sądowa studenci nauczą się, jak wykorzystać wiedzę psychologiczną w praktyce psychiatrii sądowej, w instytucjach penitencjarnych, w organach ścigania. Posiądą umiejętności praktyczne w zakresie diagnozy: zaburzeń zachowania oskarżonego, podejrzanego, zachowania ofiary, wiarygodności składanych zeznań przez świadków i wyjaśnień podejrzanych, dysfunkcji systemu rodzinnego oraz specyfiki profilowania osób osadzonych.

 

Absolwenci znajdą pracę w:
• centrach mediacji sądowych i rodzinnych,
• centrach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych.
• oddziałach psychiatrii sądowej,
• ośrodkach interwencji kryzysowej,
• ośrodkach socjoterapii,
• policji, wydziałach dochodzeniowo-śledczych,
• zakładach penitencjarnych,
• zespołach sądowych specjalistów oraz w sądach okręgowych, zarejestrowanych na liście biegłych sądowych.

 

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
• Diagnoza i orzecznictwo psychologiczne i sądowe,
• Interwencja kryzysowa,
• Prawne aspekty pracy psychologa,
• Psychologia zeznań świadków,
• Psychopatologia,
• Resocjalizacja i psychologia penitencjarna,
• Rodzina jako system w procesie sądowym.

 

Psychologia dzieci i młodzieży

Celem proponowanej specjalności jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Podczas zajęć studenci zdobędą umiejętności istotne zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i niezbędne w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania. Duży nacisk położony będzie na umiejętność odróżniania wczesnych objawów zaburzeń oraz podejmowania działań wspierających. Absolwenci zdobędą umiejętność różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń. Uzyskają również umiejętności dotyczące między innymi tego, jak stymulować twórcze myślenie, jak radzić sobie ze stresem i jak uczyć dziecko/nastolatka radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

Absolwenci znajdą pracę w:
• szkołach i przedszkolach,
• instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
• poradniach psychologicznych, wychowawczych i zawodowych,
• firmach szkoleniowych,
• szeroko rozumianej psychoedukacji,
• sektorze instytucji i miejsc związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.

 

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
• diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży,
• diagnoza środowiska wychowawczego,
• metody oddziaływań wychowawczych,
• metody psychoedukacji (uczniów, rodziców i nauczycieli),
• pomiar i ocena w szkole,
• praca psychologa z grupą,
• problemy i zadania wychowawcze okresu dzieciństwa i dorastania,
• psychologia kliniczna dziecka,
• radzenie sobie ze stresem i agresją w szkole,
• trening umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych,
• wspomaganie procesu uczenia się i nauczania w szkole.

 

Psychologia kliniczna

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów-psychologów, którzy będą posiadali specjalistyczną i bardzo konkretną wiedzę z zakresu psychopatologii – czyli zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych itp. Studenci tej specjalności będą zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych. Zdobędą szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych z obszaru pomiaru ilorazu inteligencji, struktury osobowości, temperamentu, lęku, agresji dotyczących zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Ponadto zdobędą umiejętności udzielania pomocy przy określonych zaburzeniach, prowadzenia programów profilaktyki psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego oraz doradztwa psychologicznego.

 

Absolwenci znajdą pracę w:
• centrach zdrowia psychicznego,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• oddziałach psychiatrycznych szpitali,
• ośrodkach leczenia uzależnień,
• sądach, więzieniach, placówkach poprawczych,
• domach dziecka,
• w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych,
• formie zatrudnienia jako psychoterapeuta.

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
• Lęk i zaburzenia nerwicowe,
• Psychofarmakologia,
• Psychologia penitencjarna,
• Psychologia rodziny,
• Psychologia sądowa,
• Psychoonkologia,
• Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna,
• Trening interpersonalny,
• Uzależnienia od środków psychoaktywnych,
• Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej,
• Zaburzenia zachowania i osobowości.

 

Psychologia zdrowia

Student tej specjalności jest przygotowanie do pracy w obszarze zdrowia człowieka. Absolwent będzie umiał opisywać i wyjaśniać zachowania ludzki w kontekście zdrowia i choroby oraz udzielić im odpowiedniej pomocy. Program studiów został zaplanowany zgodnie z międzynarodowymi standardami EuroPsy.

 

Absolwenci znajdą pracę w:
• ośrodkach psychoterapii,
• firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe,
• mediach,
• ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych,
• policja, sądownictwo, więziennictwo,
• poradniach młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich,
• przychodniach i klinikach medycyny somatycznej,
• przychodniach i klinikach psychiatrycznych,
• służbach socjalnych.

 

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

• kliniczny zarys chorób,
• naukowa informacja medyczna,
• podstawy medycyny społecznej,
• podstawy neurokognitywistyki,
• podstawy neurologii,
• psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych,
• zarys neurobiologii.

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@archiwum.eust.plwww.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content