Społeczna Rada Pracodawców

 

Zarządzenie nr 1/05/2014

Rektora Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania Społecznej Rady Pracodawców EUST

 

Działając na podstawie przepisu zawartego w art. 66 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 21 ust. 4 w związku z ust. 7 Statutu Uczelni z dnia                     13 września 2011 r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuje się Społeczną Radę Pracodawców EUST.
  2. Rada, o której mowa w ust. 1 niniejszego §, jest organem doradczym Władz Uczelni powołanym w celu oceny prawidłowości realizowanych programów nauczania na kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni, dzięki pozyskiwaniu informacji o wymaganiach stawianych przez rynek pracy (pracodawców).
  3. Rada, o której mowa wyżej, funkcjonuje na podstawie Regulaminu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

Procedura udziału interesariuszy – załącznik
Regulamin społecznej rady pracodawców – załącznik

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@archiwum.eust.plwww.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content