Misja i strategia EUST

 

Misja i strategia
Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu
2017-2022

 

 

 

 

MISJA UCZELNI 

 

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna realizując misję i rozpoczynając działalność naukowo-dydaktyczną odwołuje się do wizji szkolnictwa wyższego realizowanego w duchu europejskiej myśli uniwersyteckiej. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe, ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, poprzez stawianie na kształcenie praktyczne, główny nacisk kładzie na bardzo istotny aspekt jaką jest lokalność. Poprzez lokalne działania rozumie się kształtowanie lokalnej bazy intelektualnej, a przez to rozwój kapitału ludzkiego. Studenci studiów I,  II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz słuchacze studiów podyplomowych mają tworzyć kapitał ludzki kształtowany zgodnie z misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.

Ważnym elementem misji Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej jest realizacja swojej działalności naukowo-dydaktycznej, oraz dążenie do wychowania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych zgodnie z zasadami wolności nauczania i wolności nauki w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za dobro społeczne i państwowe. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu stawia sobie za cel nauczanie studentów zgodnie z duchem jednoczącej się Europy, oraz duchem subsydiarności, rozumianej jako pomoc studentom w realizacji ich zamierzeń naukowych jak i zawodowych.

Uczelnia, realizując nowoczesny program Polskiej Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, upowszechniając dobre praktyki „uczenia się przez całe życie” i prowadząc badania naukowe powiązane z kierunkami studiów przyczynia się do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, zgodnie ze standardami europejskimi. Bardzo istotnym elementem jest właśnie skierowanie sił na działania związane z „uczeniem się przez całe życie”. Dlatego też Uczelnia nasza jako jeden z celów stawia podnoszenie kwalifikacji osobom po 45. roku życia. Właśnie nacisk na tę grupę wiekową ma za zadanie niwelować nierówności społeczne, a przez to wyrównywać szanse na rynku pracy.

Ważnym elementem kształcenia jest skierowanie na człowieka. Stąd wiodącym kierunkiem realizowany na naszej uczelni jest Zdrowie Publiczne, które  jako nowoczesny kierunek interdyscyplinarny scala nauki społeczne i prawne z medycznymi dając znaczący impuls do rozwoju człowieka.

Mottem Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej jest: ”…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”. Obliguje to kierownictwo Uczelni do aktywizowania życia akademickiego w środowisku studenckim, ale także do podejmowania działań na rzecz środowiska Radomia i regionu wykazując szczególną wrażliwość na potrzeby społeczne wynikające z wartości europejskich.

Naszą misją jest również kreatywne i innowacyjne wykorzystywanie e-learningu i zdalnego uczenia się. Wiedząc jak istotnym elementem współczesnego świata jest globalna sieć internetowa i zdając Sobie sprawę z konieczności zmian w prowadzeniu studiów wyższych, naszą misją jest ciągłe staranie się o nowoczesne środki dydaktyczne ułatwiające studentom szlifowanie nowych umiejętności.

Poprzez Swoją misję Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna chce znacząco wpływać na pozytywne zmiany w środowisku lokalnym, a poprzez środowisko lokalne oddziaływać w sposób globalny na rzeczywistość społeczną. Stąd misja Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej kładzie nacisk na lokalne działania inicjatywne.

 

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej jest:

Poprzez nowoczesne działania lokalne oddziaływać na globalne społeczeństwo

 

Cele strategiczne uczelni i przypisane im cele szczegółowe:

1.  Poszerzanie oferty kształcenia i dostosowanie jej do zmieniających się warunków na konkurencyjnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającego się rynku lokalnego;

Cele szczegółowe:

a) Otwieranie nowych kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich;

b) Otwieranie nowych dostosowanych do lokalnego rynku pracy kierunków studiów podyplomowych;

c) Otwieranie i tworzenie nowych specjalności na kierunkach studiów I i II stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich, które odpowiadają na oczekiwania studentów jak i lokalnego rynku pracy;

d) Dostosowywanie zajęć dydaktycznych do współczesnych realiów rynkowych;

e) Stawianie na innowacyjne, kładzenie nacisku na dostosowanie tematów zajęć do zmieniającego się rynku pracy zarówno na płaszczyźnie lokalnej jak i międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku europejskiego;

f) Dostosowywanie programu praktyk do zmieniających się realiów rynkowych, oraz zmieniającej się technologii i sposobów działania w wybranych dziedzinach nauk

g) Zwiększenie roli rad pracodawców w kreowaniu zmian w programie praktyk jak i tematach zajęć dydaktycznych;

2.  Zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej,

Cele szczegółowe:

a) Elastyczne patrzenie na potrzeby studentów i słuchaczy studiów podyplomowych podczas układania planów;

b) Poszerzenie możliwości obserwacji i uczestniczenia w procesie badawczym i pracach naukowych;

c) Udostępnianie możliwości publikacji najlepszych studenckich prac badawczych;

d) Korzystanie z nowoczesnych środków dydaktycznych takich jak platforma e-learningowa;

e) Innowacyjne wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym;

f) Obligatoryjne wyjazdy studenckie do zakładów pracy w celach obserwacji i uczenia się poprzez praktykę;

g) Udostępnienie najnowszych pomocy dydaktycznych w procesie dydaktycznym;

3. Współpracę z przedsiębiorstwami, organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami w celu zapewnienia dopływu informacji o kompetencjach zatrudnianych absolwentów,

Cele szczegółowe:

a) Zintensyfikowanie prac w ramach rady pracodawców;

b) Utworzenie i intensywne kontakty rady inicjatyw lokalnych złożony z przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń i pracodawców, w ramach tej rady odbywać się będą konsultacje na temat programu studiów i kierunku rozwoju absolwentów;

c) Uczestnictwo w wydarzeniach propagujących naukę, takich jak Dni Techniki, Piknik Naukowy;

4.  Wdrażanie zasady łączenia teorii z praktyką, poprzez praktyki zawodowe, konferencje i współpracę na poziomie państwowym i ponadpaństwowym,

Cele szczegółowe:

a) Organizacja wyjazdów studyjnych do przedsiębiorstw z branży kierunku studiów;

b) Organizacja obozów studenckich o tematyce kierunku studiów;

c) Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych;

d) Nadzorowanie nad realizacją programu praktyk odbywanych przez studentów w przedsiębiorstwach;

5.  Rozwój infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej poprzez tworzenie laboratoriów warunkujących kształcenie i przeprowadzanie badań na wysokim poziomie;

Cele szczegółowe:

a) Podpisanie umów z odpowiednimi instytucjami- specjalistycznymi laboratoriami badawczymi;

b) Ulepszanie bazy materialnej uczelni poprzez wyposażanie sal laboratoryjnych na terenie campusu uczelni, oraz w jej pobliżu;

c) Organizacja zajęć laboratoryjnych dla studentów studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich jak i dla słuchaczy studiów podyplomowych;

d) Organizacja zespołów badawczych na każdym z wydziałów, który nadzorowałby działania laboratoriów;

6.  Umiędzynarodowienie uczelni, poprzez umiędzynaradawianie kadry oraz otwarcia na studentów z zagranicy’

a) Zawiązywanie umów z partnerami międzynarodowymi w celu pozyskania dydaktycznej kadry specjalistycznej;

b) Otwarcie punktów rekrutacyjnych na terenie Ukrainy, w celu pozyskania studentów z zagranicy;

7.  Rozwój uczelni poprzez otwieranie nowych ośrodków dydaktycznych, współpracę biznes- nauka- samorządy;

Cele szczegółowe:

a) Utworzenie i rozwój wydziałów zamiejscowych;

b) Zawiązanie współpracy w ramach wspólnych badań z przedsiębiorcami i komercyjnymi instytucjami;

c) Komercjalizacja badań naukowych poprzez wypuszczenie ich na wolny rynek;

d) Realizacja i rozpowszechnianie badań naukowych na rzecz samorządów a przez to lokalna społeczność;

8.  Realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, na rzecz środowiska lokalnego;

Cele szczegółowe:

a) Utworzenie grup mających za zadanie tworzenie i pisanie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską;

b) Realizacja projektów mających na celu poprawę rozwoju społeczności lokalnej i najbliższego otoczenia społecznego;

9.  Prowadzenie badań naukowych, będących motorem rozwoju środowiska lokalnego i wpisujących się w ogólnoświatowy nurt naukowy;

Cele szczegółowe:

a) Założenie i prowadzenie czasopism naukowych mających na celu popularyzację wiedzy i wyników badań naukowców- pracowników uczelni, studentów oraz specjalistów z całej Europy;

b) Zobligowanie pracowników naukowych uczelni do prowadzenia i publikacji autorskich badań naukowych;

c) Animacja poprzez Studenckie Koła Naukowe badawczych prac studentów z możliwością późniejszej publikacji;

 

 

Analiza SWOT Uczelni:

 

MOCNE STRONY:

– 12-letnie doświadczenie na rynku edukacyjnym

– Elitarne kierunki takie jak Zdrowie Publiczne, Prawo, Psychologia (jednolita magisterska)
– Zdolność do powoływania nowych kierunków na przykładzie prawa i psychologii

– Doświadczony zespół i część kadry dydaktycznej

– Opracowane procedury i baza badawczo- dydaktyczna

– Prowadzenie oprócz działalności dydaktycznej, działalność badawczo- rozwojową

– Publikacje uczelni- czasopismo naukowe, szereg monografii

– Uczestnictwo i doświadczenie w opracowywaniu projektów unijnych

– Ugruntowanie na lokalnym rynku poprzez liczne projekty dla środowiska lokalnego

– Współpraca z instytucjami samorządowymi

– Filia Uczelni w Warszawie

– Nastawienie na rozwój

– Zdeterminowanie kadry

– Rozwijające się studia podyplomowe

– Liczne wydarzenia kulturalno- społeczne organizowane w murach uczelni

– Współpraca międzynarodowa

SŁABE STRONY:

– Brak własnej nieruchomości – uszczuplenie bazy badawczej

– Niewystarczające środki na reklamę co w głównej mierze odbija się na rekrutacji oraz brendowanie marki która jak na 12 letnie doświadczenie nie jest wystarczająco rozpoznawalna

– Duża rotacja kadry naukowo- dydaktycznej wynikła z sytuacji finansowej

– Brak studentów stacjonarnych

– Miejsce siedziby uczelni obecnie nie jest zbyt wyeksponowane

– Brak odpowiedniej cyfryzacji uczelni (zbyt duże koszty do możliwości finansowych uczelni)

– Braki profesjonalnych laboratoriów

SZANSE:

– Praca nad nowymi kierunkami m.in. Farmacją

– Zwiększenie współpracy z samorządem

– Rozwój Radomia i inwestycje na poziomie centralnym (Fabryka Broni, Port Lotniczy)

– Rozwój infrastruktury drogowej S7, S12- możliwość pozyskania studentów z regionu radomskiego

– Bliskość mniejszych miejscowości (Skarżysko- Kamienna, Starachowice, Lipsko, Iłża, Kozienice, Przysucha, Opoczno, Puławy)

– Rozwój infrastruktury kolejowej

– Słabnąca konkurencja (kłopoty UTH, PWSOŚ, RSW, WISBiOP)

– Młoda- perspektywiczna kadra naukowo- badawcza

– Elastyczność w możliwości zmian kierunków kształcenia

– Rozwój współpracy międzynarodowej

ZAGROŻENIA:

– Konkurencja na rynku radomskim

– Odpływ kadry z powodów finansowych

– Zmiana przepisów o Szkolnictwie Wyższym

– Niedostateczna liczba osób chętnych do pracy

– Zmniejszenie środków na promocję

 

 

Główne kierunki kształcenia:

Zdrowie Publiczne:

Podstawowym celem studiów na  kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego. Kierunek ten jest bardzo ważny społecznie. Jego miejsce jest wśród głównych kierunków, na które zapotrzebowanie stale rośnie. W ramach powyższego kierunku naszym celem jest kształcenie na konkretnych specjalnościach:

Na studiach I stopnia:

 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii

Na studiach II stopnia:

 • Organizacja Systemu Ratownictwa Medycznego
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
 • Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii

 

Psychologia:

Podstawowym celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia jest przygotowanie specjalistów do realizacji zadań terapeutycznych zarówno dla dzieci jak i młodzieży. Istotnym dla tego kierunku jest szereg specjalności, które maja przygotować absolwenta na wyzwania zawodowe w związku z praca psychologa. W ramach tego kierunku naszym celem jest prowadzenie następujących specjalności:

 • Psychologia sądowa
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zdrowia

 

Prawo:

Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku pracy w obszarze szeroko pojętych usług o charakterze prawnym. Zapewniają bowiem wykształcenie specjalistów, którzy na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych uzyskają pełne podstawy do efektywnego wykonywania różnorodnych i szeroko rozumianych czynności o charakterze prawnym.

 

Budownictwo:

Celem kształcenia na kierunku Budownictwo jest sprostanie obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu na inżynierów budownictwa, odpowiednio przygotowanych do wykonywania zawodu w różnych i często zmieniających się warunkach. W ramach studiów na kierunku Budownictwo naszym celem jest prowadzić następujące specjalności:

 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo energooszczędne

 

Studia podyplomowe:

Istotnym elementem współczesnej edukacji jest skupienie się na szczegółowych potrzebach rynku pracy. Ważnym jego komponentem jest podnoszenie kwalifikacji. Stąd Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna zgodnie z misja i strategia stara się wyjść ku oczekiwaniom pracowników jak i pracodawców oferując wiele kierunków studiów podyplomowych, które stają się istotnym elementem kształtowania rynku pracy oraz obrazu polityki zatrudnieniowej.

 

 

Relacje Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej z otoczeniem – przykłady działań

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu utrzymuje relacje z otoczeniem poprzez podejmowanie różnych działań na rzecz środowiska Radomia i regionu wykazując przy tym szczególną wrażliwość na aktualne potrzeby społeczne. EUST współpracuje z lokalnymi mediami, organizacjami

społecznymi, władzami centralnymi i samorządowymi, instytucjami naukowymi, uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Inicjatywy podejmowane przez EUST, które jednocześnie wpływają na kontakty z otoczeniem to przede wszystkim konferencje naukowe, wykłady otwarte i spotkania, na których

poruszane są aktualne problemy z życia gospodarczego i społecznego. EUST prowadzi również we współpracy z licznymi partnerami szereg przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Wykłady otwarte, oraz spotkania dla uczniów szkół średnich oraz mieszkańców Radomia. EUST organizuje spotkania z czołowymi osobistościami ze świata nauki, polityki i kultury. Mają ona na celu rozwój nie tylko aktywności lokalnej i studenckiej. Spotkania te mają również rozwijać i animować dyskurs naukowy w mieście.

 • Działania w ramach Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)

Głównym celem CALu jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie samym. EUST rozpoczęło współpracę z Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla nad Potokiem obejmującego swym zasięgiem obecną siedzibę EUST. Główne zadanie realizowane w ramach CALu to: inicjowanie lokalnych akcji (np. rodzinne festyny osiedlowe), promowanie pracy woluntarystycznej (organizowanie zabaw dla lokalnych dzieci), tworzenie fizycznego miejsca, które ma służyć ożywieniu i integracji społeczności lokalnej. W ramach współpracy nie tylko z CAL ale również MOPS w Radomiu, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, chce działać na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednym z najważniejszych wartości europejskich jest godność ludzka, która jest niezbywalna. Szczególną troską należy więc otoczyć osoby najsłabsze. Dlatego też EUST chce aktywnie włączać się w promocje tolerancji i pomocniczości. Spotkania artystyczne mające na celu rozszerzenie horyzontów nie tylko studentów ale przede wszystkim mieszkańców miasta Radomia. EUST prowadzi cykliczne spotkania promujące twórczość rodzimych artystów. Są to spotkania o otwartej formule, w której prezentacja twórczości jest tylko przyczynkiem do dyskusji nad kondycją człowieka, oraz całego społeczeństwa.

 • Akademia Bezpiecznego Geniusza

Inicjatywa Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej we współpracy z podmiotami administracji państwowej i samorządowej. Jedną z takich inicjatyw jest Akademia Bezpiecznego Geniusza. Idea jest prosta: na spotkania edukacyjne aranżowane przez grono wykładowców akademickich, oraz specjalistów z Radomskiej Policji, uczęszczać będą dzieci w wieku od 8 lat. Spotkania te będą miały na celu przybliżenie tematyki bezpieczeństwa. Tematyka ta jest bardzo istotna społecznie. Będą poruszane tam zagadnienia bezpieczeństwa na drodze, oraz osobistego bezpieczeństwa dziecka. Nie będą to suche wykłady z dużą ilością teoretycznych faktów, ale raczej radosne i pełne ekspresji ćwiczenia, podczas których wykładowcy i uczestnicy wspólnie będą uczyć się zasad bezpieczeństwa. Głównym celem tych zajęć będzie pomoc dzieciom w zrozumieniu jak ważnym tematem jest bezpieczeństwo, co poprawi w przyszłości jakość życia w naszym regionie. 13 marca 2014 r. odbędzie się inauguracja tego programu. Zajęcia planowane są w cyklu comiesięcznych spotkań, na których omawiane będą tematy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Każdy student Akademii otrzymuje indeks.

 • Realizacja projektów unijnych

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu dąży do umiędzynarodowienia uczelni poprzez udział w programie Erasmus+ oraz współpracę między podmiotami ponadnarodowymi. Dążeniem EUST jest również rozwój wymiany studentów, szczególnie z Ukrainą, włączając się dzięki temu aktywnie we współpracę między Unią Europejską a Ukrainą. Taki cel ma również plan otwierania nowych zamiejscowych ośrodków dydaktycznych. EUST aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy unijnych, wpisujący się w misje i strategię uczelni jaką jest umiędzynarodowienie i współpraca nauki z biznesem. Za przykład mogą posłużyć już wygrane projekty,m.in.

– Projekt realizowany w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt ORKIESTRA jest nieszablonową odpowiedzią na wciąż pogłębiający się problem stagnacji gospodarczej oraz frustracji społecznej subregionu radomskiego (SR). Zakłada interdyscyplinarne, partycypacyjne oraz międzysektorowe wsparcie programowania działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników (APIP) do aktualnych potrzeb gospodarki, wykorzystując klastry i inicjatywy klastrowe jako skuteczne instrumenty rozwoju innowacyjności i konkurencyjności regionalnej.

– Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach II

etapu edukacyjnego w zakresie przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych w 50 szkoły podstawowe z województwa mazowieckiego i województwa świętokrzyskiego poprzez opracowanie i upowszechnienie 1 Innowacyjnego Programu Nauczania Interdyscyplinarnego w okresie

VII’2012-IX’2015.

– Stawiamy na praktykę – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach branży budowlanej. Projekt przewiduje opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów kształcących w szkołach budowlanych w specjalizacjach: murarz, posadzkarz, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technolog robót wykończeniowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

 • Konferencje naukowe

EUST to nie tylko ośrodek edukacyjny, ale także ośrodek życia naukowego. W związku z tym EUST jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W naszych konferencjach głos zawsze zabierają przedstawiciele lokalnych władz, instytucji publicznych, stowarzyszeń, radomscy pracodawcy. Patronat medialny obejmuje lokalna prasa oraz radio.

 • Badania naukowe i publikacje

Badania naukowe i publikacje stanowią istotny element działalności naukowej EUST. EUST prowadzi i prowadziło badania przy współpracy z wieloma podmiotami. Jednym z takich badań były badania nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta Radomia. Podjęte badania mają szczególne znaczenie z punktu widzenia skutków zmian warunków życia. Wyniki tych badań, oprócz roli poznawczej, mogą być wykorzystane w lokalnej polityce społecznej, oraz jako pomoc wielu podmiotom. Ważnym elementem są badania seniorów w kontekście szeroko pojętego zdrowia publicznego.

 

Realizacja i ewaluacja misji i strategii uczelni

 

Za realizację misji i strategii Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu odpowiedzialnymi są:

 • Rektor
 • Senat Uczelni
 • Dziekani Wydziałów
 • Dyrektor Instytutu Badawczego
 • Kierownicy działów administracyjnych Uczelni

Ponadto w ramach uczelni działają odrębne zespoły wydające opinie na temat realizacji misji i strategii uczelni. Są to:

 • Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia
 • Wydziałowi Pełnomocnicy ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Komisja ds. Doskonalenia Systemu Jakości

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@archiwum.eust.plwww.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content